09 A Szent Szellem ajándéka

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 09 The Gift of The Holy Spirit

Mit mond a Biblia Isten gondoskodásáról a jövőnkre vonatkozóan? Figyeld meg, hogy nekünk embereknek alapvetően két problémánk van. Minden embernek vannak valamilyen problémái: akár a vallásuk, a kultúrájuk, a nyelvük, a neveltetésük, szenvedélyük vagy bármi más. Leegyszerűsíthetjük ezeket a problémákat azáltal, hogy két kategóriába soroljuk azokat: az egyik a múltunkkal kapcsolatos problémák - vétkeink, hibáink és bűneink. A másik pedig azok aproblémák, amelyek a jövővel kapcsolatosak. Hogyan fogunk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik a természetünkből adódóan származnak? A múltunkból származó ugyanazon régi hibáknak meg kell ismétlődnie? Újra és újra Istenhez kell mennünk, és megkérni Őt, hogy bocsássa meg nekünk ugyanazokat a régi bűnöket, amit már számtalanszor kértünk a múltban? Vagy Isten gondoskodott arról is, hogy győztesek lehessünk azokon a területeken is, ahol a múltban hibákat követtünk el?

A jó hír a Bibliában az, hogy Isten egy gondoskodó Isten, aki már előre elkészítette egyrészt a múltbeli hibáinkkal kapcsolatos megoldást, Krisztusnak a Golgotán elszenvedett kereszthalála által, ami teljes és tökéletes megoldás a múltbeli hibáinkra. Másrészt, Ő gondoskodott a Szent Szellem ajándéka által arról is, hogy a hibáink lehetőségének ez a problémája ne ismétlődjön ismét és ismét a jövőben ugyanazokon a területeken. Jézus ezt mondta a tanítványainak, amikor a földön járt, a mennybemenetele előtt: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert amikor elmegyek, elküldöm a Szent Szellemet a mennyből, hogy lakozzon a szívetekben." A Szent Szellem isteni személy, Isten szelleme és ez Isten ingyen adott ajándéka számunkra éppen úgy, mint a bűneink megbocsátása.

Az Ap.csel. 2-ben van leírva ez a keresztyén üzenet, amit először hirdettek ebben a világban 2000 évvel ezelőtt, és az a zsidó Pünkösd ünnep volt, amikor sok ember gyűlt össze Jeruzsálemben. Péter apostol fogalmazta meg és hirdette ki az evangélium üzenetét, hogy Krisztus meghalt, feltámadt a halálból és aztán felemelkedett a mennybe. Majd azt követően kiárasztotta a Szent Szellemét, ami betöltötte annak a 120 embernek a szívét, akik Jeruzsálemben azon a napon imádkoztak. Péter később ezeket a szavakat mondta a több ezer embernek, akik hallgatták őt:

Térjetek meg és keresztelkedjetek meg" (Ap.csel. 2:38)

A megtérést már megnéztük, hogy mit jelent. A vízbe való bemerítkezés általi megkeresztelkedés a múlttal való szakítást és a régi ember eltemetését jelképezi, és a feltámadást egy új életre. A vízbe való bemenetel és az onnét való kijövetel azt jelképezi, hogy a régi ember halott, el van temetve és most egy új ember vagyok a Krisztusban. Ezt követően arról beszél az ige, hogy „ha megcselekszed ezt, akkor két ajándékot fogsz kapni: az egyik a bűneidnek a bocsánata (ami a múlttal kapcsolatos), a másik pedig, hogy megkapod a Szent Szellem ajándékát." Ez Isten gondoskodása a jövőre vonatkozóan. Így mindkét problémánkra van megoldás; a múltunkra és a jövőnkre is. A múltbeli bűneink lerendezésre kerülnek és erőt kapunk a győzelemhez, amikor kísértésekkel és problémákkal nézünk szembe a jövőben.

Sok keresztyén azt gondolja, hogy Isten a múltbeli problémáinkkal foglalkozik. Ahogyan azt a legutolsó tanulmányban mondtam, csak azt kaphatod meg Istentől, amire van hited. Ha nem hiszed, nem fogod megkapni. Ha nem hiszel pl. abban, hogy Isten adni fog neked erőt, hogy szembenézz a jövőbeni problémáiddal, akkor nem fogod megkapni azt. Vágyhatsz rá, Isten is vágyhat rá, hogy megadja neked ezt az erőt, de nem fogod megkapni azt, ha nem hiszel benne. Isten minden ajándéka megkapható egyszerűen hit által; nem azért, mert kiérdemeltük. Egyikünk sem érdemli meg Isten legkisebb ajándékát sem. Semmit nem érdemelünk meg, csak a pokol tüzét. Mindannyian megérdemeljük az ítéletet. Mindannyian azt érdemeljük, hogy a pokolban égjünk örökké, mert vétkeztünk. Tudatosan vétkeztünk, szégyent hoztunk Istenre. Ezért Isten az egész emberiséget, az egész emberi fajt bűn alá rekeszti, és csak Ő könyörülhet mindenkin. Ez Isten módszere: mindannyiunkat bűn alá rekeszt úgy, hogy mi mindannyian ugyanabba a kategóriába tartozzunk, hogy senki se dicsekedhessen a másiknak azt mondva: „Én jobb vagyok, mint te." Milyen sok ember van a világban, aki azt gondolja, hogy ő különb másnál?

Ez azért van, mert nem Isten szemével látják magukat. Ez hasonló ahhoz, ahogyan egy másik tanulmányban mondtam, amikor az egyik gyermek 20%-ot kap és azt gondolja, hogy ő jobb, mint a másik gyermek, aki 5%-ot kap. Még ennél is rosszabb, ha a 20%-ot kapó gyermek azt gondolja, hogy ő jobb, mint, aki 19,5%-ot kap. Mennyivel különb ő valójában? Az a legnagyobb ostobaság, ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő jobb, mint más, mert minden relatív. Isten szemében mindannyian bűnösök vagyunk, és Ő ad nekünk egy továbblépést ingyen a következő osztályba, mert megbocsátja a bűneinket. Amikor erőt ad nekünk, hogy a világban élve szembenézzünk a saját bűnös természetünk problémájával, sőt még az átok alá való rekesztéssel is, ez az Ő Szent Szellemének az ajándéka által lehetséges. Az Ő jelenléte belénk költözik, és a szívünkben lakozik, megtöltve a szívünket, és egy belső erőt adva nekünk.

Amikor Jézus a földön járt, csak kívülről tudta bátorítani és megerősíteni a tanítványait. A tanítványaival járt, beszélt velük, de adott időben csak egy helyen tudott lenni. Ha Galileában volt, akkor nem lehetett Jeruzsálemben. Ha Jeruzsálemben volt, akkor nem lehetett Galileában. Ha Palesztinában volt, nem lehetett Indiában. Rettenetes lett volna, ha ez így folytatódott volna örökre, mert akkor mindannyiunknak ott kellene lennünk, ahol Jézus van. Ez sem segíthetne azonban rajtunk, mert hány ezren tudnának a közelébe férkőzni minden egyes esetben? Ezért Jézus a következőt mondta a tanítványainak:

Jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha elmegyek, elküldöm a Szent Szellemet, aki eljön. és a szívetekbe költözik, és elhozza az én jelenlétemet."

Minden tanítvány befogadhatja ezt a Szent Szellemet a világ bármely részén és Jézus jelenléte velük lehet, akárhol is vannak.

Még ennél is jobb azonban, hogy nemcsak akárhol is vannak, hanem ahelyett, hogy Jézus rajtuk kívül lenne, Jézus bennük lakozhat. Ez sokkal jobb! A tanítványok annak ellenére, hogy Jézus három és fél évig velük volt, annak ellenére, hogy tanította, bátorította, próbára tette, megfeddte és megáldotta őket sokféle módon, mégis azt látjuk, hogy a három és fél év végén, még mindig versenyeztek egymással, hogy meglássák, ki vehetné át a vezetőséget Jézustól a halála után. Még mindig a dicsőségért és a pozícióért versenyeztek egymással. Ezzel a belső problémával nem foglalkozhatott Jézus sem, hiába volt fizikailag jelen. Jézus fizikai jelenléte a körülötte lévők külső problémáival foglalkozott. Ha vihar volt a tengeren lecsillapíthatta azt. Ha nem volt elég étel, Jézus megetette a sokaságot. Ő képes volt gondoskodni róluk. Ha nem volt elég bor az esküvőn, akkor képes volt a vizet borrá változtatni. A külső problémákkal foglalkozni tudott, de a belső problémák, amelyek sokkal komolyabbak - a bennünk lévő bűn - azzal nem tudott foglalkozni mindaddig, míg Jézus belénk nem költözött a Szent Szellem által.

Ez egy további ok, amiért Jézus elment a mennybe, és elküldte a Szent Szellemet a szentháromság Isten harmadik személyét, hogy jöjjön és vegyen lakozást a szívünkben. Így Jézus jelenléte és ereje a Szent Szellem által belénk költözik. Nos, hogyan kapjuk meg ezt az ajándékot? Pontosan úgy, ahogyan megkapjuk a bűneink bocsánatát. Péter a következőt mondta:

"Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát." (Ap.csel. 2:38).

Semmi extra feltételről nincs szó. Ez nem valamiféle doktori fokozat az egyetem után. Nem, hanem a keresztyén élet kezdete. Sok ember azt gondolja, hogy a Szent Szellem befogadásához be kell töltekezni Szent Szellemmel, és az csak sok évvel a hívő életünk elkezdése után következhet be. Nem. Már azon a napon, amikor elkezded a keresztyén életedet, el kell fogadnod a bűneid bocsánatát és a Szent Szellem ajándékát. Megnyitod a szíved és befogadod azt. Ez olyan, mint bemenni a boltba, ahol valaki már kifizetett egy két kötetes enciklopédiát a számodra. Ha hazamész egy kötettel és otthon jössz rá, hogy nem rendelkezel mindkét kötettel, akkor mit tudsz tenni? Ha tudod, hogy mindkét kötet ki van fizetve, akkor visszamész a boltba és azt mondod: „Elnézést, de nem kaptam meg a második kötetet, ami szintén ki volt fizetve." Ezért elveszed azt és fizetés nélkül elviszed.

Péter ezért ajánlotta a bűnök bocsánatát és a Szent Szellem ajándékát azoknak az embereknek, akik megtértek. Isten ezt ajánlja neked ma. A Zsidó 4:16-ban a következőt olvassuk:

Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk."

Az irgalom és a kegyelem nem ugyanaz. Az irgalom a bűneink bocsánatára vonatkozik, ami a múltunkkal kapcsolatos. Mindnyájan vétkeztünk, ezért szükségünk van irgalomra. A kegyelem Isten hatalmára vonatkozik, amit megadhat nekünk, hogy segítsen minket győztesnek lenni az eljövendő napokban - az a jövőre vonatkozik. A Zsidó 4:16 azt mondja nekünk, hogy járuljunk bizalommal Isten trónjához, hogyirgalmat nyerjünk, hogy foglalkozzon a múltunkkal, a kegyelem pedig a Szent Szellem által segíteni fog nekünk szembenézni mindennel, amivel a jövőben szembetalálhatjuk magunkat: kísértések, problémák, próbák, bármi is az. Hát nem csodálatos, amit Isten biztosított számunkra a múltunkkal és a jövőnkkel kapcsolatban egyaránt, és minden, amit nekünk meg kell tenni csak az, hogy hittel fogadjuk el? Ezért most szeretnélek hívni titeket, hogy jöjjetek bátran Istenhez - ne habozzatok. Az Úr hív titeket most, ezért mondd el a következőt: „Uram, hiszem, hogy foglalkozol a múltammal, de ma szeretném azt is hinni, hogy te meg fogsz erősíteni engem, hogy szembenézzek a jövő kihívásaival. Szeretném, hogy betölts engem a Szent Szellemeddel. Szeretném, hogy betöltsed a szívemet a te erőddel, a te kegyelmeddel, hogy szembe tudjak nézni az elkövetkező napokkal." Hidd ezt el, és a tiéd lesz.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)