A bűn két fajtája

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

A bűn két fajtája

Transcript of Two Types Of Sins

Az utóbbi néhány tanulmányunkban megnéztünk néhány alapelvet, amelyeket a Biblia első néhány fejezetéből tanulhatunk meg. A Biblia az egyetlen olyan könyv az egész világon, amelyet a Mindenható Isten írt emberek által. Sok keresztyén azt állítja, hogy elhiszi ezt, de ha valóban elhinnék, akkor tanulmányoznák. Megpróbálnák megérteni, mit mond Isten. Következetlen dolog, ha egy keresztyén ember azt mondja: „csak egyetlen könyv van a világon, amit Isten ihletett", és nem tölt azzal időt, hogy megpróbálja megérteni ezt a könyvet, vagy hogy tanulmányozza azt. Isten különleges módon írta a Szentírást, ez nem úgy íródott, mint az összes többi könyv.

A Biblia azt mondja a Példabeszédek 25:2-ben, hogy „ Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni ". Tehát Isten az Ő dicsőségére (tisztességére) eltitkolt számos igazságot: isteni kijelentéseket a Szentírás lapjain. Ha király vagy Krisztusban, az a te dicsőséged (tisztességed), hogy kikutasd és megtaláld azokat. Vannak olyan igazságok, amelyeket a Biblia „felszínén" is megtalálhatsz, mint ahogy megtalálhatsz bizonyos dolgokat a föld felszínén. A legértékesebb dolgok a földön azonban nem a felszínen találhatóak, hanem mélyen a föld alatt: arany, gyémánt, és ehhez hasonlók. Ugyanez a helyzet a Szentírással is. Az embernek néha tízezer láb (kb. 3000 méter - a ford.) mélyre kell leásnia a föld alá, hogy megtalálja azokat a kincseket, de az emberek hajlandók venni a fáradságot, hogy kiássák az aranyat vagy a gyémántot. A keresztyének miért nem buzgóbbak, hogy mélyre ássanak Isten igéjében, hogy megtalálják, mit rejtett el benne Isten? Azért, mert nem következetesek az életükben. Azt mondják, elhiszik, hogy ez Isten igéje, de nem úgy kezelik, mintha az lenne.

Nem elég úgy tanulmányozni ezt a könyvet, mint például egy történelemkönyvet vagy egy kémiakönyvet. Ennek a könyvnek a megértéséhez nem okos elmére, hanem tiszta szívre van szükség. Ezért mondta Jézus a Máté 11:25-ben: „ Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted ". Van olyan könyv a világon, amit csak a kisdedek érthetnek meg, az okos emberek pedig nem? Csak egy: a Biblia. Mi olyannal rendelkeznek a kisdedek, amivel a bölcsek és értelmesek nem? Tiszta a szívük. Az okos és értelmes embereknek magas az IQ-juk, de lehet, hogy a szívük nem tiszta. Tehát Jézusnak ezekben a szavaiban azt fedezhetjük fel, hogy Isten azoknak ad kijelentéseket, akiknek a szíve tiszta. A szíved állapota sokkal fontosabb, mint az értelmed állapota, amikor a Szentírást olvasod.

Az utóbbi néhány tanulmányunkban megpróbáltuk megnézni a Szentírás néhány szakaszát, hogy megértsük először is, mi volt Isten célja az ember számára, milyen módon visel gondot az összes szükségünkről, a Sátán taktikáit, amelyekkel megpróbálja tőrbe csalni az embereket, és az ember bukását, amikor elkezdte a feleségét vádolni, és megszakadt az Istennel és az emberekkel való kapcsolata.

Tovább szeretnénk tanulmányozni az 1 Mózes 3. és 4. fejezeteit, és nézzünk meg egy nagyon lényeges dolgot. Az 1 Mózes 3. fejezetben azt olvassuk, hogy amikor Isten kérdőre vonta Ádámot a bűne miatt, Ádám nem vallotta be a bűnét, hanem a feleségét vádolta, a felesége pedig a kígyót. Azt látjuk, hogy az „átkozott" szó kétszer fordul elő ebben az igeszakaszban. Isten büntetése egy átok volt. Ez az átok azonban nem Ádámon és Éván volt. Nagyon fontos, hogy ezt észrevegyük. Amikor Ádám és Éva bűnbe estek, Isten nem őket átkozta el. Isten a kígyót átkozta el, azt a kígyót, akiben az ördög testet öltött. Az 1 Mózes 3:14-ben azt mondja: „ Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban ". A második átok pedig a földnek szólt a 3:17 igeversben: „ Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban ".

Nagyon érdekes, hogy az Úr azt mondta Ádámnak: „ Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára." Ez helytelen volt, mert Isten Ádámot a felesége fejévé tette, és ahelyett, hogy a felesége fejeként viselkedett volna, és arra bátorította volna őt, hogy hallgasson Isten szavára, megengedte a feleségének, aki ott állt mellette, hogy az ördög szavára hallgasson, és engedelmeskedett is neki. Egy férjnek az a felelőssége, hogy a család feje legyen, és Isten képviselője legyen az otthonukban, ezáltal biztosítsa, hogy az ördög ne vegye át az uralmat a ház felett. A férfinak nem szabad megengednie a feleségének vagy a gyerekeinek, hogy átadják az ördögnek a ház irányítását. Ha te vagy a családfő, Isten elvárja tőled, hogy betöltsd ezt az isteni felelősségedet, és biztosítanod kell, hogy ahol Isten képviselője jelen van, ott az ördögnek nincs helye, hogy ő irányítsa azt a házat.

Tehát Isten azt mondta Ádámnak: „ Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról " (1 Mózes 3:17). Szigorúan véve azt gondolhatnánk, hogy Isten őt fogja megbüntetni, és azt mondja, „ezért te légy átkozott", de nem ezt mondta. Nem átkozta meg az asszonyt, és nem átkozta meg a férfit sem. Azt mondta, hogy „átkozott legyen a föld". Tehát az ördögöt, azaz a kígyót és a földet átkozta meg, az embert azonban nem. Az embernek csak annyit mondott, hogy mostantól keményen kell dolgoznia a jövőben: orcája verítékével egye a kenyerét, és a föld tövist és bogáncsot teremjen neki. Az állatok vadakká válnak, és nem lesz egyszerű hozzájutni a napi eledelhez. A felesége pedig fájdalommal szüli a magzatokat (1 Mózes 3:16-19).

Nem csak azt látjuk tehát, hogy Isten nem átkozta meg Ádámot, hanem valami mást is észrevehetünk itt. Azt olvassuk, hogy Isten ígéretet tett, hogy megoldást fog találni Ádám bukására. Csodálatos ez, amit itt látunk Istentől, és nagyon-nagyon fontos, hogy megtudjunk valamit ebből Isten jelleméről. Az ördög azért jön, hogy elítéljen minket, elbátortalanítson minket, és azt éreztesse velünk, hogy haszontalanok, romlottak és semmirekellőek vagyunk, de Isten soha nem így beszél hozzánk. Ha olyan hangot hallasz a szívedben, ami azt mondja, hogy haszontalan és semmirekellő vagy, soha semmire nem viszed az életben, elveszett és reménytelen eset vagy, akkor 100%-ban biztos lehetsz benne, hogy az nem Isten hangja, hanem az ördög hangja. Az ördögöt mindig csak az érdekli, hogy elbátortalanítson, leszidjon, vádoljon, és nagyon gyakran, hogy belehajszoljon valamilyen színjátékba.

Isten nem ilyen. Meg tudod különböztetni ettől Isten hangját. Isten nem elítél, hanem megítél. Különbség van a megítélés és az elítélés között. Isten nem azt mondta Ádámnak, hogy „haszontalan vagy, nem vagy való semmire". Nem! Konkrétan megmondta neki, mi volt a bűne: „a feleséged szavára hallgattál", és „ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél". Ez nem minden, továbbá: „ÉN fogok biztosítani neked egy megoldást erre a problémára." Ez olyan, mint amikor a kisfiad a matematika házi feladatát írja, és nem tudja, hogyan oldjon meg egy bizonyos egyenletet. Mit teszel, ha jó apa vagy? Ha rossz apa vagy, hátat fordítasz, és azt mondod a fiadnak: „nem vagy semmire való, hasznavehetetlen vagy, soha semmi jóra nem leszel képes", stb., és mondasz néhány becsmérlő jelzőt a fiadra. Ha viszont jó apa vagy, nem csak elnézed a hibáját, és azt mondod: „Nincs semmi baj, nem számít". Nem ezt mondod, hanem azt, hogy „Fiam, hibáztál, de megmutatom, pontosan hol van a hiba. Ez az a pont, ahol elrontottad, és így kell helyesen csinálni, így kell kijavítani." Így tudsz különbséget tenni egy jó apa és egy rossz apa között. Így tudsz különbséget tenni Isten hangja és az ördög hangja között. Az ördög hangja mindig elítélő, vádló, mindig minket okol valamiért, és azt mondja, soha nem leszünk jók semmire.

Amikor Isten Ádámmal beszélt, elmondta neki konkrétan, hogy mi az, amit rosszul tett, és elmondta a kígyónak, hogy egy nap az ő fején fog taposni az asszony magja, és ezzel Krisztusra utalt (1 Mózes 3:15). Azt is nagyon érdekes megfigyelni, hogy Isten még azelőtt beszél a megoldásról, mielőtt az asszonynak és a férfinak elmondaná a bűnüket. Máskülönben nagyon elbátortalanodtak volna. Csodálatos ezt látni, hogy a megoldást a 3:15 igeversben olvassuk, és Isten csak ez után ítéli meg az asszony bűnét, és mondja el, milyen büntetést kap érte (3:16). Aztán elmondja a férfinak, hogy ő milyen büntetést fog kapni a bűnéért (3:17). Érdekes látni Isten útjait. Nem szid meg, és nem bátortalanít el minket. Ez egy nagyszerű példa az apák számára. Ez olyan, mintha Isten azt mondaná: „Ádám és Éva, figyeljetek ide! Már gondoskodtam ennek a problémának a megoldásáról. A fiam el fog jönni, és az ördög fejére fog taposni, de veletek is bajom van. Ez az, amit rosszul csináltatok, és ezért így foglak titeket megbüntetni". Azonban egyiküket sem átkozta el!

Amikor a következő fejezethez érkezünk, Káinról olvasunk, aki Ádám és Éva legelső gyereke volt. Őt megátkozta Isten. Az 1 Mózes 4:11-ben azt olvassuk, hogy „Mostan azért átkozott légy e földön". Látjátok a különbséget? Miért nem mondta Isten ezeket a szavakat Ádámnak és Évának? Miért mondta ezt Káinnak? Mi volt Káin bűne, ami rosszabb volt, mint Ádám és Éva bűne? Méghozzá annyival rosszabb, hogy míg az egyik esetben Isten a földet és a kígyót átkozta el, a másik esetben magát az embert! Nagyon fontos látni az 1 Mózes 3 és az 1 Mózes 4 bűnei közötti különbséget. Nevezzük őket így: 1Mózes3 bűn és 1Mózes4 bűn. Mi a különbség a kettő között? Ebből tanulhatunk valamit a saját magunk számára is. Próbáljuk megérteni Isten alapelveit.

Miért beszélünk ennyit a bűnről? Mert minden probléma, ami a világon van, alapvetően a bűn következménye. Például sokan prédikálnak manapság a jólétről, vagyis az anyagi és pénzügyi jómódról. Azt mondják, hogy egy szegény embernek elsősorban erre van szüksége, és megígérik, hogy Isten jómódúvá fogja tenni őket. Sok olyan igehirdető van, aki a fizikai gyógyulásról beszél. Azt mondják, egy beteg embernek elsősorban gyógyulásra van szüksége. Tudjátok, hogy mi az oka a pénzügyi nehézségeknek és a betegségnek? Végső soron mindennek a gyökere a bűn. Ezért, ha csak egyszerűen levágod a (rossz) gyümölcsöt, és nem kezeled a gyökeret, nem fogod megoldani a problémát. Lehet, hogy két problémát megoldasz, a betegséget és a szegénységet, de lesz száz másik, ami a bűnből származik.

Ezért a Biblia nem azzal kezdődik, hogy elmondja nekünk, hogyan jött be a világba a betegség és a szegénység, hanem azzal, hogyan jött be a világba a bűn. Ezekkel foglalkozik az Ószövetség első néhány fejezete. Az Újszövetség első fejezetében pedig megtaláljuk a megoldást, mert az Újszövetség első ígérete, hogy az angyal ezt mondja Józsefnek a Máté 1:21-ben: „ nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből ". Mit jelent tehát a Jézus név? „Aki megszabadít minket a bűneinkből". Nem elsősorban a szegénységtől és a betegségtől, hanem azért jött, hogy az egésznek a gyökerével foglalkozzon, ahogyan Bemerítő János mondta a Máté 3:10-ben: „ A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik ." Jézus nem ollóval a kezében jött, hogy levágja a szegénység és a betegség problémáit. Nem, egy fejszével jött, hogy minden probléma gyökerével foglalkozzon, ami mélyen lent van, és ez pedig a bűn. Ezért kell meglátnunk a bűn gyökerét, mert abból származik az ember összes problémája: minden harc, veszekedés, válás, háború, éhínség, földrengés és minden szerencsétlenség, amit csak el tudsz képzelni ezen a földön. Mi a gyökere és a kiváltó oka mindennek? Az ember bűne. Ha ezt nem teszed rendbe az életedben, akkor csak átmeneti megoldásod lehet bizonyos problémákra. Igaz, hogy Isten megáld minket, testileg és anyagilag, ez mind igaz. Ha viszont csak azokkal a dolgokkal foglalkozol, és nem kezeled a probléma gyökerét, akkor az nem fogja alapvetően megoldani a gondodat. Attól még megáldhat téged Isten testileg és anyagilag, de örökre el leszel választva Istentől a pokolban. Lehet, hogy Isten megáld téged anyagi jóléttel és egészséggel, de mégis a pokolba jutsz. Ha viszont Jézus megszabadít a bűneidtől, sosem fogsz a pokolba jutni, akkor sem, ha szegény vagy, és akkor sem, ha beteg vagy. Elizeus, a nagy próféta beteg volt, és bele is halt a betegségébe, ahogyan a 2 Királyok 13-ban olvashatjuk, de a mennybe jutott, mert nem követett el bűnt. Uralmat vett a bűnei felett az életében.

Két fajta bűnt látunk tehát az 1 Mózes 3. és 4. fejezeteiben. Próbáljuk megérteni a különbséget a kettő között, hogy lássuk, miért súlyosabb az egyik a másiknál. A különbség a következő: Amikor Éva bűnbe esett, csak saját magának ártott vele. Ő halt meg, az ő kapcsolata szakadt meg Istennel. A teste elkezdett romlásnak indulni, a szelleme meghalt, és a lelke sötét lett. Amikor Ádám bűnbe esett, ő is csak saját maga ellen vétett. A szelleme meghalt, a lelke sötét lett, a teste romlásnak indult, és az Istennel való kapcsolata megszakadt. Ez az 1Mózes3 típusú bűn, amellyel csak magadnak okozol kárt. Például, ha lerészegedsz az alkoholtól, vagy drogfüggőséged van, vagy cigarettázol, vagy pornográf filmeket nézel - ezekkel saját magadnak okozol kárt. Ezen tevékenységek során nem okozol kárt senki másnak. Lehet, hogy ezek következményeként mások ellen is vétkezel, de az más lapra tartozik. Amíg magukat a tevékenységeket végzed, csak magadnak ártasz.

Vannak másfajta bűnök is, ezek az 1Mózes4 típusú bűnök, amikor valaki másnak ártasz. Káin féltékeny volt a bátyjára, Ábelre, és olyat tett, amivel ártott neki. Ez két különböző fajta bűn. Még egyszer szeretném felhívni erre a figyelmet. Az 1Mózes3 típusú bűnnel csak magadnak ártasz, az 1Mózes4 típusú bűnnel másoknak. Azt olvassuk az 1 Mózes 4-ben, hogy Káin haragudott Ábelre, és Isten próbálta figyelmeztetni őt mondván: „ a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta " (1 Mózes 4:7). Kezdetben, amikor az ember bűnt követett el, Isten szavai ezek voltak a következő fejezetben: „Uralkodnod kell a bűneid felett". Az Újszövetségben a Róma 6:14-ben ezt olvassuk: „ Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt ". Istennek azonban az volt a kívánsága, amit az 1 Mózes 4:7-ben olvashatunk, hogy uralkodj a bűn felett, és győzd le! Ez nem egy újszövetségi üzenet, ez már az 1 Mózes 4:7-ben le van írva. Uralkodj a bűn felett, mert az ajtód előtt leselkedik, és le akar csapni rád, mint egy tigris. Az ajtód előtt várakozik, és arra vágyik, mikor keríthet a hatalmába, de neked uralkodnod kell rajta. Az Ószövetség idején azonban nem tudtak uralkodni rajta, mert akkor még nem jött el a Szent Szellem, hogy az emberek szívében lakozzon. Lehetetlen uralkodni a bűn felett, amíg a Szent Szellem lakozást nem vesz az emberben, ez pedig csak Pünkösd napja óta lehetséges. Ekkor jött el a kegyelem Jézus Krisztus által, amely lehetővé teszi nekünk, hogy legyőzzük a bűnt. A bűn felett való uralkodás vágyát azonban már az 1 Mózes 4:7-ben leírta Isten. Káin azonban nem hallgatott Rá. Nem válaszolt Istennek, hanem haragos lett, ez a harag pedig látszódott az arcán is. Tudjuk, hogy az emberek szívében lakozó dolgokat gyakran le lehet olvasni az arcukról. Az első kérdés, amit Isten feltesz Káinnak: „ Miért gerjedtél haragra, és miért csüggeszted le a fejedet?" Miért komor az arcod, miért nem vidám? Ha a szíved tiszta, az arcod is vidám lesz. Valami baj van, rossz a hozzáállásod az öcsédhez. Az Úr megfeddte őt ezért, és azt mondta, ha nem figyel oda, a rosszról még rosszabbra fog változni az állapota. Ez már elég rossz, Káin, hogy az öcsédhez, Ábelhez való viszonyulásod gonosz, de ha nem teszel ellene valamit, ez még rosszabb lesz, mert a bűn uralkodni akar rajtad. Káin nem hallgatott az Úrra, hanem elment és megölte Ábelt. Az Úr pedig újra kérdőre vonta: „Hol van Ábel, a te atyádfia?" Ő pedig azt mondta: „ Nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfiának?" Ezzel hazudott Istennek. Isten pedig azt válaszolta: „ A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről".

Amikor ártasz valakinek, az a sérülés Istenhez kiált. Tudjuk, hogy a vér nem képes beszélni. Ha kiömlik a véred a földre, az a vér nem képes beszélni - olyan nyelven, amit az emberek meghallanának. Olyan nyelven viszont tud beszélni az a vér, amelyet Isten meghall. Ezt olvassuk itt. „ A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről" (1 Mózes 4:10). Amikor Káin fejbe verte Ábelt, és az a sok vér kiömlött a földre, az a vér Istenhez kiáltott, és azt mondta: „Isten, állj bosszút értem, ártatlan ember vagyok! Becsületes ember vagyok, és ez a másik ember idejött, és megsebzett! Én semmi rosszat nem tettem ellene, ő mégis bántott engem!"

Amikor bántasz valakit, akár kiontod a vérét, akár nem, de azzal, hogy kárt okozol valakinek bármilyen módon, az a kár Istenhez kiált. Maga az ember lehet irgalmas, és azt mondja „Rendben van, testvérem, nem neheztelek rád, megbocsátok neked", de csak a „vízszintes síkon" tud megbocsátani neked. A „függőleges dimenzióban" nem tud megbocsátani neked. Amikor ártasz valakinek, a bűnödnek két dimenziója van: egy függőleges, ami Isten ellen irányul és egy vízszintes. Minden bűnnel Isten ellen vétkezel, de ez esetben a testvéred ellen is bűnt követtél el. Amikor Ádám bűnbe esett, az ő bűnének csak függőleges dimenziója volt, mert csak Isten ellen követett el bűnt, és Éva is. Káin bűnének viszont függőleges és vízszintes dimenziója is volt. Az az ember, akit megbántottál, lehet, hogy megbocsát neked, de ő csak a vízszintes dimenzióban tud megbocsátani. A függőleges dimenzióért még mindig felelned kell személyes bűnbánat által. Amikor Jézus meghalt a kereszten, megbocsátott a vízszintes dimenzióban mindenkinek, aki bűnt követett el ellene. Azt mondta: „ Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azoknak az embereknek azonban továbbra is felelniük kellett Istennek a függőleges dimenzióban. Egy nap majd ítélőszék elé fognak állni, és ítéletet fognak kapni azért, amit Krisztussal tettek. Azzal a részével nem foglalkoztak, mivel nem tartottak bűnbánatot.

Azt látjuk tehát, hogy Isten azt mondta Káinnak: „Átkozott légy". Sokkal súlyosabb dolog olyan bűnt elkövetni, amellyel valamilyen módon másnak is kárt okozol.

Hadd kérdezzek valamit: Ha ismersz egy keresztyén testvért, aki rendszeresen részeg vagy drogfüggő, az jobban megdöbbentene téged, mint ha tudod egy másik testvérről, hogy kibeszél másokat a háta mögött, és gonosz dolgokat terjeszt róluk? Általában véve azt tapasztaltam a keresztyének között, hogy jobban megütköznek egy drogfüggő testvéren, mint egy olyan testvéren, aki gonoszul beszél másról a háta mögött - mivelhogy a legtöbb hívő egyébként is ezt teszi. Melyik az 1Mózes3 típusú bűn és melyik az 1Mózes4 típusú bűn? Ha drogfüggő vagy, magadnak ártasz. Kétségtelen, hogy az egy bűn, de ez egy 1Mózes3 típusú bűn, amellyel csak magadnak okozol kárt. Amikor viszont gonoszul beszélsz valakiről a háta mögött, akkor egy másik embert is bántasz, mert megfosztod őt a jó hírétől, és ugyanúgy bántod őt, ahogyan Káin bántotta Ábelt, ez pedig sokkal súlyosabb.

Mivel az emberek nem tanulmányozzák a Bibliát, nem tudják, hogy a pletykálkodás, a rágalmazás és a súsárlás bűn! Nem gondolják a vádaskodásról, hogy az bűn. Nem tekintik bűnnek, ha valakit bíróság elé állítanak. Nem gondolnak arra, hogy bármi, amivel egy másik embernek ártanak, az bűn. A hívők is nagymértékben bűnösek olyan bűnök elkövetésében, amelyekkel másoknak ártanak! Elmondom neked, hogy egy drogfüggő ezerszer jobb annál, aki pletykálkodik, rágalmaz, és gonoszul beszél másról a háta mögött. Tudtad ezt? Átok van azokon, akik másokat bántanak! Ez az oka annak, hogy sok hívő nem növekedik szellemileg: bűnt követtek el valaki más ellen, és folyamatosan teszik azt továbbra is. Azt gondolják, hogy a gyilkosság és a házasságtörés az igazán súlyos bűnök mások ellen, mert azok nyilvánvalóak, de a legtöbb keresztyén nem gondol arra, hogy mások megbántása gonosz beszéddel súlyos dolog lenne. Próbáljuk megérteni azoknak a bűnöknek a súlyosságát, amikkel más embereknek rosszat teszünk. Mi volt ennek a következménye Káin esetében: átkozott lett, és bujdosó. Az Úr azt mondta neki: „bujdosó és vándorló légy a földön " (1 Mózes 4:12). Nagyon magányos ember leszel. Azokat, akik bűnben élnek, szellemi magány veszi körül, mert Isten nincs velük, és az istenfélő emberek sincsenek velük. Lehet, hogy vannak barátaik, akik ugyanolyanok, mint ők (a gyilkosoknak is van bandájuk, akik egymás barátai), de magányosak lesznek olyan értelemben, hogy Isten nem lesz velük, és az istenfélő emberek sem.

Az eredmény nem csak ez, hanem nézzük meg Káin gyermekeit. Ahogyan Káin letért Isten útjáról, az ő gyerekei is. Egyik leszármazottja ugyanolyan gyilkos lett, mint ő, és mind eltávolodtak Istentől. Nagyon súlyos következményei vannak annak, ha Isten átka rászáll egy emberre. Tartsuk ezt észben. Azok a bűnök, amikkel magunknak ártunk, súlyosak, de nem annyira súlyosak, mint azok a bűnök, amikkel másoknak okozunk kárt. Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket mindkettőtől. Keressük tehát a megváltást mindkettőből!

Isten áldjon titeket!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
Igazi megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)