A Sátán legyőzetett

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

A Sátán legyőzetett

Transcript of Satan has been defeated

Ma Krisztus kereszthalála által elvégzett egyik munkáját nézzük meg. Ezt a legtöbb keresztyén nem tudja. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, sok dolgot elvégzett. A János 19:30 szerint a halálakor ezt mondta a kereszten töltött 6. óra vége felé: „Elvégeztetett." Mi végeztetett el? Sok dolgot elvégzett. Először is a megváltás munkáját végezte el. Kifizette az árat az emberek bűneiért járó büntetésért, vagyis azt az adósságot, amellyel az emberek tartoznak Istennek a bűneik miatt; Jézus ezt kifizette helyettünk. Érvénytelenítette az adóslevelet. Ez az első és legfontosabb dolog. A Kolosszé 2:14 ezt írja: „ Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. " Minden bűn, amit szavainkkal, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, magatartásunkkal, szándékainkkal elkövetünk, az egy adósság Isten felé, azaz Isten törvénye szempontjából. Bűnösök vagyunk, de Krisztus meghalt, és kifizette helyettünk az adósságot. Elvette a büntetést - ez egy másik megközelítése annak, hogy mit tett a kereszten a bűnnel kapcsolatban. Azt a büntetést, amelyet nekünk kellene elszenvednünk. A Szent Isten nem engedheti el a büntetésünket csak azért, mert szeret minket, ahogy egy bíró sem engedheti el a fia büntetését a tárgyalóteremben, csak azért, mert szereti őt. Néhányan azt kérdezik: miért nem engedi el Isten a büntetésünket, ha megbánjuk a bűnünket? Nos, ez lerombolná az igazságszolgáltatás alapjait a világegyetemben. Ha egy bíró azt mondja: „rendben van, fiam, elmehetsz szabadon, még akkor is, ha bűncselekményt követtél el", akkor ez a bíró lerombolná az igazságszolgáltatás alapjait abban az országban. Isten nem teheti ezt meg. Azonban egy bíró megbüntetheti a fiát a tárgyalóteremben bíróként, majd kifizetheti helyette a büntetést apaként. Ezt tette Isten. Meghozta az ember halálos ítéletét. A halál az örökkévaló Istentől való elválasztottságot jelenti. Ezután eljött emberi testben, és magára vette ezt a büntetést, amit kiszabott. Jézus Krisztus meghalt, és amíg a kereszten függött, 3 órán keresztül el volt választva az Atyától. Az Atyával való közössége megszakadt, ezért kiáltott fel így: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" Soha nem nevezte Istent Istennek, mindig Atyjának szólította. Amikor azonban Jézus magára vette a te büntetésedet és az enyémet, a világegyetem bírójának büntetésével nézett szembe. Kifizette a büntetést, és Isten magára hagyta Őt 3 órán keresztül. Mivel Krisztus örökkévaló lény, 3 óra alatt át tudta élni az örökké tartó poklot az egész emberiség összes bűnéért. Ez egy „összesűrített" büntetési idő volt, ezért lett sötét napközben, nem világított a nap, és a föld megrengett, mert a világegyetem teremtője éppen az emberek bűnéért való büntetését szenvedte el. Ez az első dolog, amit Krisztus elvégzett a kereszten. „Elvégeztetett." A bűn büntetését elvette, és így újra Atyjának nevezhette Istent. Az Atyával való kapcsolata helyreállt, és így azt mondhatta: „Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet (szellememet)," és azonnal felment a Paradicsomba.

Azonban volt egy másik dolog is, amit ugyanekkor elvégzett a kereszten. Erről olvasunk a Kolosszé 2:15-ben: lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, akik az embereken uralkodtak. Az ördög ugyanis az embereket a szolgáivá tette az Édenkertben. Az történt ott és akkor, hogy Ádám és Éva fejet hajtottak az ördög előtt. Az ördög tulajdonképpen azt kérdezte Évától: „Meghajolsz előttem, inkább, mint Isten előtt? Isten azt mondta nektek, hogy ne egyetek a fáról. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyetek a fáról. Ki előtt hajolsz meg? Kit fogsz királyoddá tenni?" Éva azt mondta: „Te leszel a királyom. Meghajolok előtted, és azt teszem, amit mondasz." Ádám is ugyanezt tette. Ettől kezdve az emberi faj elfogadta az ördögöt királyaként, uralkodójaként. Nézzétek meg, milyen felfordulást teremtett a világon az évezredek alatt. Amikor Jézus visszajött, visszakövetelte a királyi pozícióját és tekintélyét, amelyet Isten azért alkotott meg, hogy az emberek birtokolják azt az Istennel való közösségben. Le kellett tehát rombolnia ezt a hamis fejedelemséget, amelyet az ördög az emberek felett gyakorolt. Amikor Jézus meghalt a kereszten, a Sátán hatalmát is semmissé tette. A Kolosszé 2:15 azt írja: „ Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. " Jézus minden fegyvert elvett a Sátántól, amelyekkel az embereknek kárt tud okozni. Elvégeztetett.

A Zsidó 2:14 azt írja, hogy Jézus megízlelte a halált, hogy ezáltal erőtlenné tegye az ördögöt. Az ördög él, nem pusztította el, de a fegyvereit mind elvette, és így erőtlenné tette. Nála volt a halál hatalma, de ez többé már nem így van. A Zsidó 2:14 azt mondja, hogy az ördög addig a pillanatig birtokolta a hatalmat halál felett, de amikor Jézus meghalt, megtörte azt a hatalmat. Az ördögnek nincs már hatalma egyetlen ember felett sem, aki azt választja, hogy befogadja Krisztust. Ha nem fogadod el Krisztust életed királyának, akkor persze az ördög marad az életed királya, és hatalma lesz feletted, a családod felett, a vállalkozásod felett, és minden más felett. Nem azt mondom, hogy tönkre fogja tenni a vállalkozásodat. Lehet, hogy annyira felvirágoztatja az üzletedet, hogy nem marad időd Istenre. Nem az a célja, hogy szegény legyél. Az a célja, hogy így vagy úgy, de távol tartson Istentől. Ha azzal tud távol tartani Istentől, hogy fellendíti az üzletedet, akkor azt fogja tenni. Ha azzal tud távol tartani Istentől, hogy jó az egészséged, akkor nem fog betegségekkel sújtani, hanem megengedi, hogy egészséges maradj. A betegségek ugyanis általában Istenhez vonzzák az embereket. A szegénység is általában Istenhez vezeti az embereket. Ne gondold, hogy az ördög szegénnyé vagy beteggé fog tenni, mert attól tart, hogy Istenhez fogsz fordulni. Ő akarja uralni az életedet, és biztos akar lenni benne, hogy vele fogod tölteni az örökkévalóságot a pokolban, a tüzes tóban. Tehát nem az a célja, hogy megakadályozza, hogy kényelmes életed legyen, hanem az a célja, hogy megakadályozza, hogy közel kerülj Istenhez. Ha nem fogadod el Krisztust az életed királyának, akkor az ördög marad a királyod.

Tehát, mit vitt véghez Krisztus a kereszten? Először is elvette a bűneink büntetését. Másodszor, elvette az ördög hatalmát felettünk. Azt mondta: „ Elvégeztetett!" Az ördögnek nincs többé hatalma senki felett, aki azt választja, hogy Krisztus lesz az élete Ura. Nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk ezt. Az Ószövetségben nem olvasunk egyetlen olyan esetről sem, ahol egy ember a Sátánnal került összetűzésbe, kezdve az igaz embertől, Ábeltől, egészen Keresztelő Jánosig. Senki nem harcolt a Sátánnal, hanem csak emberi ellenségekkel: filiszteusokkal, emoreusokkal, midiánitákkal, stb. Amint Jézus eljött, azt látjuk, hogy folyamatos összetűzésben állt a Sátánnal. A zsinagógákban voltak démonoktól megszállott emberek, akik kényelmesen üldögéltek ott évekig, amíg a farizeusok prédikáltak, de amint Jézus odament és tanítani kezdett, azok a démonoktól megszállt emberek hirtelen megzavarodtak, mert jött valaki, aki megzavarta a királyságukat, és ők tudták ezt. A farizeusoknak nem állt szándékukban megzavarni a királyságukat, tehát a démonok sem zavarták a farizeusok szolgálatát. Amint azonban Jézus eljött, elkezdtek zavarokat kelteni az Isten-tiszteleten a zsinagógában. Jézus az utazásai során is gyakran találkozott démonok által megszállt emberekkel. Közvetlen összetűzésben volt a Sátánnal, és kiűzte a démonokat az emberekből. Jézus azt mondja a Máté 12:28-ban: „ Ha pedig én Istennek Szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. " Itt ismét fel kell ismernünk, hogy Jézus emberként végezte a szolgálatát. Emberként győzte le a kísértéseket, emberként gyakorolta a szolgálatát, és a démonokat sem isteni hatalommal felruházott személyként űzte ki, hanem emberként, a Máté 12:28 szerint Isten Szelleme által. Mint ember kapta meg a Szent Szellemet, ami felkente Őt és ezzel az erővel űzte ki a démonokat. Azt mondta, hogy ez a bizonyíték arra, hogy Isten országa elérkezett a földre. Egészen addig Isten királysága nem jött el a földre. Egy földi királyságuk volt az izraelitáknak Kánaán földjén. Ők nem tudták legyőzni az ördögöt, csak a kananeusokat és a filiszteusokat.

Amikor Jézus eljött, elhozta Isten királyságát azoknak, akik akarták azt. Ez pedig közvetlen összetűzéshez vezetett az ördög királyságával, mert a Szent Szellem erejével kiűzte a démonokat. Most Jézus fent van a Mennyben, de van egy másik teste itt a földön. Volt egy fizikai teste, amikor Galileában élt, most viszont egy szellemi teste van, ami az Egyház (a Gyülekezet). Ennek a testnek azok az emberek a tagjai, akik Őbenne bíznak, és életük Urává tették Őt. Ezáltal a szellemi test által Krisztus pontosan ugyanazt a dolgot akarja megtenni, amit a fizikai teste által tett. Ez az Egyház szolgálata, ezt olvassuk az Ap.csel. 1:1-ben. Lukács írta az Apostolok cselekedeteit (Theofilusnak), és itt visszautal az általa írt evangéliumra, amelyet így jellemez: az első beszámoló mindarról, „ amit Jézus kezdett cselekedni és tanítani" (Ap.csel. 1:1). Ez az ő leírása Lukács evangéliumáról. „ Minden, amit Jézus elkezdett cselekedni és tanítani." Mire gondolt ezzel? Mi ez az új dolog, amiről ír az Apostolok cselekedeteiben? Nyilvánvalóan mindazok, amiket Jézus folyamatosan cselekedett és tanított. Tehát a fizikai testében elkezdett cselekedni és a tanítani, és most a szellemi testével, ami Pünkösd napján alakult meg, folytatta a cselekvést és a tanítást. Mondhatjuk, hogy az a könyv, amit az Apostolok cselekedeteinek nevezünk, tulajdonképpen Jézus Krisztus cselekedetei a szellemi teste által, míg Lukács evangéliuma Jézus Krisztus cselekedetei a fizikai teste által. Lukács evangéliuma mindaz, amit Jézus elkezdett cselekedni és tanítani, az Apostolok cselekedetei pedig arról szól, hogyan folytatta Jézus a cselekedeteket és a tanítást.

Tehát, mit akar tenni az Úr a szellemi teste, az Egyház által, a démonokkal? Ahol a démonok elnyomták az embereket, és ahol az Egyház tagjainak útját keresztezték, azokat a démonokat ki kellett űzni. Amikor eljön az Isten országa valahová, a démonok szembeszállnak, a démonok nem állhatnak meg, mert a Sátán legyőzetett a kereszten. A Sátán nem akarja, hogy tudd: Jézus legyőzte a kereszten. Azt akarja, hogy azt gondold, még mindig van hatalma feletted. Tudatlanságban tart, hogy megkötözve tarthasson. Ezért fontos számunkra, hogy ismerjük a Szentírást, amely megtanítja nekünk, hogy a Sátán legyőzetett a kereszten. Ma, ahogyan a Jakab 4:7 mondja: „ Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. " Más szavakkal, ha az egész életemet alávetem Jézus Krisztusnak, azaz az Ő fősége alatt állok, és ellenállok az ördögnek vagy a démonnak Jézus Krisztus nevében, az el fog futni, ha elhiszem, hogy Krisztus legyőzte a kereszten, és ha tiszta a lelkiismeretem. Ha megengedtem a bűnt az életemben, ha megengedem a tudatos bűnt az életem bármely területén, ha van rendezetlen bűn az életemben, akkor mondhatjuk, hogy az ördög meg tudja vetni a lábát az életemben. Akkor nem tudok neki ellenállni, mert belém tud kapaszkodni. Betette a lábát az ajtón! Nincs hatalmad az ördög felett, ha nem vallod meg, és nem rendezed a bűneidet, mert akkor az ördögnek van egy talpalatnyi helye a szívedben, és nem tudsz neki ellenállni, bármennyire is próbálod, és bármennyire is mondogatod, hogy „Jézus nevében" - továbbra is ott marad. Ha azonban a lelkiismereted tiszta, mindent rendeztél Istennel és az emberekkel, Krisztus vére megtisztított minden bűntől, és mindenkitől bocsánatot kértél, akit valaha is megbántottál, visszajuttattad azokat a dolgokat, amiket jogtalanul eltulajdonítottál, ha tehát teljesen tiszta a lelkiismereted, és természetesen, ha mindenben engedelmes vagy Istennek, és mindenben az Ő akaratát keresed, akkor, ha ellenállsz az ördögnek Jézus nevében, neki futnia kell előled. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk: a Sátán legyőzetett a kereszten. Ha ezt tudod, és tiszta a lelkiismereted, akkor azt akarom mondani még a legfiatalabb hívőnek is, aki most hallgat engem: hatalmad van a Sátán felett Jézus Krisztus nevében.

Mondok még valamit. Az ördög nem szereti hallani, ha azt mondod neki, hogy legyőzetett a kereszten. A Jelenések 12-ben azt olvassuk, hogy a Sátán levettetett a földre, és bizonyos emberek legyőzik őt. Hogyan győzik le? A Jel. 12:11 azt írja, elsősorban „a Bárány vérével" győzték le. Jézus Krisztus vérével, amely kiontatott a kereszten, legyőzzük a Sátán vádaskodásait. Nem győzheted le a Sátán vádaskodásait, amelyeket az elmédbe ültet, és vádol téged a múltbeli bűneid miatt, csak akkor, ha elhiszed, hogy Krisztus meghalt, kiontotta érted a vérét, és magára vette a büntetést minden egyes bűnödért, amit valaha is elkövettél. Mind eltöröltetett. Ha ezt nem hiszed, nem fogod tudni legyőzni a Sátán vádaskodásait. Ha csak annyit mondasz: „Nem fogom többet ezt tenni", az nem segít. Mi a helyzet azokkal, amiket már elkövettél a múltban? Krisztus vére megtisztított, eltörölte az összes bűnödet, Isten előtt igaznak vagy nyilvánítva, és ha ezt elhiszed, bátran megállsz a Sátánnal szemben.

A másik dolog, amit olvasunk a Jel. 12:11-ben: „ az ő bizonyságtételüknek beszédéért". Megvan a helye annak, hogy bizonyságot teszünk a gyülekezetben az embereknek, mert Jézus tanúi kell, hogy legyünk. Jézus azt mondta, legyünk az Ő tanúi a föld végső határáig. Itt ebben a versben azonban - a szövegkörnyezetből kitűnik - arról beszél, hogy bizonyságot kell tennünk a Sátánnak. El kell mondanod a Sátánnak a száddal, mert hall téged. Az ördög nem hallja a gondolataidat. Isten hallja a gondolataidat, de még az angyalok sem hallják a gondolataidat, ahogyan az embertársaid sem hallják azokat. Az ördög és a démonok sem hallják a gondolataidat. Ha gondolatban imádkozol, az ördög nem hallja. Ha gondolatban mondasz valamit az ördögnek, nem hallja, mert Isten nem adott rá neki hatalmat, hogy hallja. Bele tud ültetni gondolatokat az elmédbe, ahogy egy ember is bele tud ültetni gondolatokat az elmédbe, ha mond valamit neked - de nem hallja a gondolataidat. Ez világosan érthető az 1 Korinthus 2:11-ből, amely így szól: „Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme." Csak a benned lévő szellem ismeri a gondolataidat. Isten természetesen tudja a gondolataidat, mert Ő az ember szívét nézi! Tehát az ördöghöz a számmal kell beszélnem, ha azt akarom, hogy hallja, amit mondok neki. Nagyon fontos, hogy bizonyságot tegyünk a Sátánnak, mégpedig azt, hogy „le lettél győzve a Golgota keresztjén!"

Mindig arra bátorítok minden embert, akit Krisztushoz vezetek, amikor megkérem őket, hogy vallják meg a bűneiket, és fogadják el Krisztust megváltójuknak és Uruknak, hogy beszéljenek az ördöggel, és mondják egyenesen a szemébe, hogy Jézus legyőzte őt a kereszten. Emlékszem egy esetre, amikor egy hölgy eljött az otthonunkba. A feleségemmel leültünk vele beszélgetni, és elmondtuk neki, hogy fogadja el Krisztust megváltójának, és mondja meg az ördögnek, hogy le lett győzve a kereszten. Hirtelen felém fordult, megváltozott az arckifejezése és a hangja, és azt mondta: „Nem lettem legyőzve a kereszten." Egy démon szállta meg azt a hölgyet! Ezt én nem tudtam addig. Nos, amikor összetűzésbe kerülsz egy démonnal, akkor a démonhoz kell beszélned. Ekkor elkezdtem a hölgyben lévő démonhoz beszélni, és azt mondtam: „De igen, le lettél győzve a kereszten, te démon, és azonnal gyere ki ebből az asszonyból Jézus nevében!" A démonoknak természetesen engedelmeskedniük kell Jézus nevére. Ha hiszel, és hittel beszélsz, akkor a démonok el fognak menni. Az a démon azonnal kiment a hölgyből. Aztán azt mondtam neki, most mondd el az ördögnek: „Jézus Krisztus legyőzött a kereszten!" Ekkor már el tudta ezt mondani, mert megszabadult.

Aznap megtanultam valamit: az ördög nem szereti hallani azt, hogy Jézus legyőzte őt a kereszten. Ti szerettek hallani olyan történeteket, ami arról szól, hogy egy játékban megvertek titeket? Nem. Olyan krikett meccsekről szerettek hallani, ahol a csapatotok győzött. Nem olyan krikett vagy futball meccsekről, amelyeken megvertek titeket. Nos, az ördög sem szereti ezt hallani, ezért nagyon fontos, hogy elmondjuk neki. Ez megerősíti a saját életünket, és fontos, hogy megtanítsuk Isten minden gyermekének ezt a csodálatos igazságot, hogy amikor Jézus azt mondta a kereszten: „Elvégeztetett!", az ördög királysága is véget ért - azok számára, akik ezt elfogadják! Ez nem mindenkinek szól. Ha nem engedelmeskedsz Istennek, ha nem teszed Jézust királyoddá, akkor az ördög a királyod! Ha azonban úgy döntesz, hogy Jézus az életed ura és királya, akkor az ördög nem az urad és királyod többé. Uralkodhat a többi emberen, de rajtad nem. Tudnod kell a Krisztusban való helyzetedet ahhoz, hogy teljesen szabad legyél. A Zsidó 12-ben arról olvasunk, hogy az ördög arra törekszik, hogy félelemben tartsa az embereket - a haláltól való félelemben. Ez az egyik legnagyobb félelem, amit az ördög az emberekbe akar ültetni: a haláltól való félelem. Minden más félelem, ami az életünkben jelen van, mondhatjuk, hogy egy alsóbbrendű félelem a halálfélelemhez képest. A halálfélelem a legerőteljesebb félelem, ami az emberekben jelen van. Minden más félelmed: a jövőtől való félelem, a szegénységtől és betegségtől való félelem, és bármi mástól való félelem csak ez után következnek. Az ördög mindig azt keresi, hogyan ültethet félelmet a szívedbe, hogy irányíthassa az életedet. Ha megengeded, hogy a félelem a szívedbe költözzön - bármitől való félelem -, biztos lehetsz benne, hogy az ördögnek helye lesz az életeden. Ezért olyan fontos, hogy sose engedjük, hogy félelem költözzön a szívünkbe. A félelem ugyanis a hit ellentéte.

Ha hitem van Istenben, ha elhiszem, hogy a Mindenható Isten az én mennyei Atyám, és elhiszem, hogy Jézus Krisztus legyőzte a Sátánt a kereszten, és Ő körülvesz és megvéd engem, akkor lehetetlen, hogy félelmet érezzek bármi miatt. Akkor lehetetlen, hogy aggódást, feszültséget és kétséget érezzek bármi miatt is. Az Úr mindenről gondoskodik. Ha azonban megengedem, hogy félelem költözzön a szívembe, akkor ott az ördög megveti a lábát. A Biblia azt mondja a Zsidó 2:15-ben: Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a félelemtől, mert a félelem rabságban tart. Bárki, aki fél, az rabságban van. Mit tehet veled az ördög, ha már le lett győzve a kereszten, és a fegyverzetét elvették? Gondoljatok bele, az emberek a terroristáktól is azért félnek, mert fegyvereik vannak, de ha elveszik tőlük a fegyvereiket, mit tudnak tenni? Tehetetlenek.

Azt kell tehát látnunk, hogy ez az ördög pozíciója: Jézus, amikor meghalt legyőzte őt a kereszten, és Jézus diadalmasan feltámadt a halálból, és legyőzte a halált, a sírt, a poklot, a Sátánt, a bűnt és mindent. Felment a Mennybe, és a Biblia azt mondja, hogy minden a lábai alá van vetve. Az Efézus 1-ben olvassuk ezt: Isten mindent Jézus Krisztus lábai alá vetett, Krisztust a mi fejünkké tette, és mi vagyunk az Ő teste. Ha pedig mi vagyunk Krisztus teste, és minden démon és az ördög az Ő lábai alatt vannak, akkor biztos lehetsz benne, hogy a mi lábaink alatt is vannak, mert mi vagyunk a test. Ezért mondja a Róma 16:20, hogy „a békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar" . Látjátok? A Sátán meg lesz rontva. A kereszten már legyőzték 2000 évvel ezelőtt, és most porrá lesz zúzva. Minden feletted való hatalmát el fogják venni tőle, még fenyegetni és ijesztgetni sem fog tudni többé, mindez el fog múlni, porrá lesz zúzva. Az ördög helye a lábaink alatt van. Ez az a hely, amit Isten az ördög számára elrendelt, nekem pedig ott kell tartanom. Nem kellene, hogy a fejemen üljön, vagy bármi ehhez hasonlót tegyen velem. Fogadd el ezt a pozíciót Krisztusban, és soha többé nem fogsz félelemben élni.

Isten áldjon!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
Igazi megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)