Az asszonyok fejének befedése

Írta :   Zac Poonen Kategóriák :  
Article Body: 

Mit tanít a Biblia az asszony fejének befedésről a gyülekezeti összejövetelen?

Ez egy vitatott téma a nyugati országok gyülekezeteiben és a nyugati szokásokat átvett keresztyének között Indiában.

Valószínűleg igaz lehet, hogy a nőtestvérek 99%-a, akik befedik a fejüket, amikor imádkoznak és prófétálnak, nem tudják, hogy miért cselekszik ezt; és a testvérek 99%-a, akik nem fedik be a fejüket, amikor imádkoznak és prófétálnak, nem tudják hogy miért cselekszenek így.

Ezt a tanulmányt azzal a meggyőződéssel kezdjük el, hogy a teljes Biblia üzenete Isten szava, ami teljes egészében igaz. Két alapvető igazság van, amiről nem szabad elfelejtkezni, amikor Isten igéjének az igazságát akarjuk megérteni ma.

· Pünkösd napján (Ap.csel. 2), Isten hatályon kívül helyezte az Ószövetséget és a későbbiekben az emberrel újszövetségi keretek között kezdett el foglalkozni (Zsidó 8).

  • Az Újszövetségben vannak történelmi és tanítási részek . Az újszövetségi tanításokat alapvetően csak a tanítási részekben találjuk meg. A történelmi részek csupán azt mondják meg nekünk, hogy mit tettek az apostolok és a korai keresztyének. Sok hamis tanítás származik abból, ha az csupán az Apostolok cselekedetein alapszik. Két példa erre:

· minden hívőnek nyelveken kell szólni (az Ap.csel. 2:4-en alapszik),

· minden hívőnek a vagyona közös volt (az Ap.csel. 2:44-en alapszik).

Jézus a következőt mondta a tanítványoknak, mielőtt keresztre feszítették:

„Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (János 16:12-13).

Jézus sokkal több igazságot meg akart tanítani a tanítványainak, mint amennyit megtanított, amikor itt volt a földön. A tanítványok azonban nem lettek volna képesek megérteni azokat, amíg a Szent Szellem el nem jön rájuk és meg nem újítja az értelmüket és kijelentéseket nem ad nekik. Néhány ilyen tanítás megtalálható az újszövetségi levelekben. A levelek is tartalmaznak tehát parancsolatokat Jézustól, amiket az apostolok adtak át.

Ha az újszövetségi levelek bármelyik parancsolatát elutasítjuk azzal az indokkal, hogy az csak arra az időre és helyre volt érvényes, amikor írták és nem ránk vonatkozik, akkor, ha szabályszerűek akarunk lenni, szabadságot kell adni az embereknek arra is, hogy elutasítsanak más parancsolatokat is, amelyek a levelekben és Jézus tanításaiban vannak, mivel az csak arra az időre vonatkozott és nem mára és ránk. Például, ebben az esetben szabadságot kell adni az embereknek arra is, hogy azt tanítsák: az, hogy tilos a homoszexuális viselkedés, az azonos neműek házassága, a válás és a házasság előtti szexuális élet stb. az csak az első századra volt érvényes és nem ma - különben nem leszünk következetesek.

Logikátlan tehát azt mondani, hogy minden újszövetségi parancsolat fontos számunkra ma, és utasítsuk el ezt az egyetlen - az asszonyok imádkozás és prófétálás idejére vonatkozó fejbefedésére vonatkozó - parancsolatot. (1 Korinthus 11:1-16).

(Megjegyzés: Különbséget kell tennünk az Isten által adott parancsolatok és az apostolok üdvözlő szavai között. Például: az apostolok üdvözleteket és jókívánságokat adtak át, mint ezekben a leveleikben is látjuk: "Köszöntsétek egymást szent csókkal" (Róma 16:16) és „K ívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek." (3 János 1:2). Ezek nyilvánvalóan pusztán üdvözlések és nem Istentől való parancsolatok és ígértek, mivel ezek az igeszakaszok nem olyan isteni alapelveket tanítanak, mint a fej befedése, a bemerítkezés és a kenyér megtörése (Róma 6; 1 Kor. 11)

A fej befedésének jelentése

Az Újszövetségben legalább három ok van, amiért egy asszonynak be kell fednie a fejét, amikor gyülekezeti összejövetelen imádkozik és prófétál:

Először - a Biblia azt mondja: „A férfiúnak nem kell befednie a fejét" és ennek az oka az, hogy „ő Istennek képe és dicsősége". Ezzel szemben azt mondja, hogy „de az asszony a férfiú dicsősége." (1 Korinthus 11:7)

A férfi dicsőségének be kell fednie a fejét a gyülekezetben, és mivel az asszony a férfi dicsősége, ezért neki erről a fejének befedésével kell bizonyságot tenni. Ez az egyszerű és világos jelentése ennek a versnek.

Másodszor - a Biblia azt mondja: "Egy asszonynak a hosszú haj az ékessége" (1 Korinthus 11.15). Az asszonyok ékességének (dicsőségének) is éppen úgy be kell fedve lenni a gyülekezetben, mint a férfi dicsőségének, és ezért be kell befednie a fejét a hosszú hajának dicsősége miatt. Majdnem minden asszony tisztában van azzal, hogy a hosszú hajának fontos szerepe van abban, hogy jól nézzen ki, és ez azért van, mert még azon asszonyok között is, akik befedik a fejüket, többnyire csak a hajuk egy részét fedik el! Ha egy asszony nem akarja befedni a fejét, akkor az Újszövetség csak egy lehetőséget kínál, hogy távolítsa el azt a dicsőséget teljesen a fejének leborotválásával:

„Ha az asszony nem fedi be fejét, nyiratkozzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiratkozni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét." (1 Korinthus 11:6)

Harmadik - a Biblia azt mondja: „N em a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt." (1 Korinthus 11:10) A fej befedése azt a tényt jelképezi, hogy egy asszony elfogadja az Isten által kijelölt helyét, mint, aki a „férfiért" teremtetett, mint az ő segítőtársa és ezért kész alávetnie magát a férfi hatalomnak - egy asszony a férjének, egy lány az apjának, vagy egy nőtestvér a gyülekezeti elöljáróknak. Figyelemreméltó, hogy az asszonyok fejbefedésének elhagyása a nyugati gyülekezetekben (nagymértékben) egybeesett a feminista (női egyenjogúsági) mozgalom idejével, ami kezdett elterjedni a nyugati országokban 60 évvel ezelőtt. Az „angyalok" említése ebben a versben egyrészt a bukott angyalokra vagy a mennyben lévő angyalokra utal. Ezért az egyrészt lehet egy emlékeztetés az asszonyoknak a bukott angyalokra, mert ők voltak azok, akik nem engedelmeskedtek a hatalomnak, vagy jelentheti azt is, hogy az „asszonyok fejbefedése annak a jele, hogy férfi hatalom alatt vannak -ezzel a cselekedettel jelzik a mennyben lévő angyaloknak, hogy örvendezzenek annak" (Living Bible magyarázó verse).

Az 1 Korinthus 11:16 azt mondja, hogy minden gyülekezet, amelyik Isten gyülekezete ragaszkodni fog az asszonyoknak a fejbefedéséhez, amikor imádkoznak vagy prófétálnak. A Szent Szellem felismerte, hogy húsz évszázaddal később ez vita tárgya lesz és ezért ugyanebben a versben leíratta Pállal, hogy ha bárki vitatkozni fog erről, nem kell vitatkozni az ilyen személlyel. Meg kell engedni annak a személynek, hogy hadd legyen engedetlen és következetlen.

Néhány kérdés

Néhányan mondhatják azt, hogy a fej befedése csak egy jelkép és ezért nem olyan fontos, de a bemerítkezés és a kenyér megtörése is csak jelképes. Az 1 Korinthus 11:1-16 az asszonyok fejbefedési jelképének a jelentését magyarázza meg. Ugyanennek a fejezetnek a második fele (20-34 versek) a kenyér megtörésének jelképességét magyarázza meg. Hasonló módon a Róma 6 a bemerítkezés jelképét magyarázza meg. Mondhatjuk azt, hogy az Úrvacsora és a bemerítés sem fontosak, mert azok csupán jelképek? Ha gyakoroljuk a bemerítést és a kenyér megtörését, mint lényeges dolgokat a hívők számára, akkor következetlenek vagyunk, ha azt mondjuk, hogy a nők fejének befedése pedig nem fontos.

Mondhatják néhányan, hogy az asszonyok fejének befedése csak egyszer van megemlítve az Újszövetségben. A kenyérnek megtörése is csak egyszer van megemlítve a levelekben. Az az igazság is csak egyszer van megemlítve a Bibliában, hogy Isten annyira szeret minket, mint amennyire Jézust szerette (János 17:23). Az egyszer azonban elegendő ahhoz, hogy ismerjük ezt a csodálatos igazságot. Ha a Mindenható Isten ad egy parancsolatot, akkor az elegendő még akkor is, ha az csak egyszer szerepel a Szentírásban. Egy parancsolat fontosságát annak a személynek a fontossága határozza meg, aki a parancsolatot adja.

Az ókori Babilonban Dániel megtartott egy törvényt (Dániel 1:8), ami csak egyszer van megemlítve a Szentírásban: az ételről (a 3 Mózes 11-ben) és a borról (a Péld. 23:31-ben). Hasonlóan a mai „babiloni" keresztyének között mi is megtartjuk Isten parancsolatát, függetlenül attól, hogy az kevésbé fontos vagy nagyon fontos, vagy egyszer vagy sokszor van megemlítve a Bibliában.

Néhányan azt mondják, hogy a minden időben imádkozzunk parancsolat (Lukács 18:1; 1 Thessz. 5:17) szerint egy asszonynak be kellene fednie a fejét a nap 24 órájában. A Szentírást mindig a szövegösszefüggésében kell olvasnunk, ha pontosan meg akarjuk érteni. Egy egész igeszakasz (1 Korinthus 11:1-34) foglalkozik a gyülekezeti összejövetellel (a 16. és a 18 vers teszi azt egyértelművé). Ezért nyilvánvaló, hogy a Szent Szellem a gyülekezeti összejövetelre utalt, amikor ezt a parancsolatot adta. Ha azon erősködünk, hogy az asszonyoknak be kell fedni a fejüket minden időben, akkor hozzáteszünk a Szentíráshoz.

Továbbá: Ha következetesek azok, akik a 24 órás fejbefedést hirdetik, akkor azt is kell tanítaniuk, hogy azok a férfiak, akik minden időben imádkoznak sosem kellene befedniük a fejüket - és ezértsosem viselhetnének sapkát vagy kalapot, akár meleg lenne, akár esne az eső vagy a hó. Ezeknek a tanítóknak azt is tanítaniuk kellene, hogy az asszonyoknak akkor is be kellene fedni a fejüket, amikor alszanak vagy fürdenek. Ők azonban nem hirdetik ezt, mert az bizonyítaná, hogy következetlenek a tanításaikban. Teljes bizonyossággal figyelmen kívül hagyhatjuk az ilyen következetlen tanítókat.

Felfedeztem, hogy sok nőtestvér, aki gyakorolja a 24 órás fejbefedést, nem fedi be az egész fejét. A fejüknek csak a hátsó részét fedik be vagy a hajuknak egy kis részét, ami kontyba van kötve hátul a fejükön, így a hajuk ékessége mindig látható marad. Egy kis darab ruha a fej hátsó részén azonban csak kijátszása a fej befedésének és egyáltalán nem a fej befedése, mert a fej és a haj ékessége még mindig nincsenek befedve. Így a törvénykezők csak egy „nevében rokon fejbefedőt" viselnek, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket és „szentnek" tűnjenek mások előtt. A tanítóik azonban nem kifogásolják ezt, mert ők maguk is következetlenek a tanításaikban.

Néhányan azt mondják, hogy asszonyok hosszú haja önmagában egy fejbefedés az 1 Korintus 11:15 alapján. Ha valaki megértette azt az isteni alapelvet, amit ennek a fejezetnek az első 14 verse tanít, akkor ez az igeszakasz egyáltalán nem teszi feleslegessé az asszonyok hosszú hajának a befedését. Nem valószínű, hogy Pál 15 versen keresztül csak azt tanította volna, hogy egy asszonynak lehet hosszú haja! Azt egyetlen mondatban el lehetett volna intézni! Az eredeti görög nyelvben, amiben Pál a levelét írta a Szent Szellem arra indította Pált, hogy más görög szavakat használjon a "befedésre" a 15. versben, és a 6. versben. A görög szó, amit a 6. versben használt katakalupto, ezzel ellentétben a 15. versben használt szó pedig peribolaion, ami lefordítva „palástot" jelent a Zsidó 1:12 szerint. Ez egyértelművé teszi, hogy a 15. versben lévő „palást" (fátyol) az nem az a fejbefedés, amire a 6. vers vonatkozott vagy a fejezet többi része. Egy másik bizonyítéka ennek: Ha a haj maga lenne a „fejbefedés" hivatkozva erre az igeszakaszra, akkor minden férfinak, aki imádkozik vagy prófétál teljesen le kellene borotválnia a haját, ha engedelmeskedni akar ennek az igének, ami azt mondja, hogy ne fedje be a fejét! A Szent Szellem egyértelmű tanítása ebben a fejezetben az, hogy a hajfátyol, amit a természet adott egy nőnek, mint ékességet, azt be kell fedni kendővel, amikor imádkozik vagy prófétál.


Végezetül emlékezetünkben kell tartani a következőket:

  • Ha figyelmen kívül hagyjuk Istennek a Szentírásban lévő parancsolatát (bármilyen kicsi is), valamilyen veszteséget fogunk elszenvedni az örökkévalóságban (Jelenések 22:19).
  • Akik figyelmen kívül hagyják vagy az ellen tanítanak a Szentírás legkisebb parancsolatának, akkor a „ legkisebbek lesznek Isten királyságában" (ahogyan Jézus mondta a Máté 5:19-ben).

· A Szentírás igazságai el vannak rejtve a bölcsek és okosok előtt és csak az alázatosoknak ("csecsemőknek") jelenti ki azt Isten (Máté 11:25 és Máté 18:4). Az 1 Korinthus 11:1-16-ban lévő tanítás egyszerű és világos az alázatosok és a csecsemők számára. Aki az emberi okosság és értelmesség hatása alatt áll, az vitába fog szállni ezeknek a verseknek az egyszerű jelentésével.

Isten a becsületességünket vizsgálja azáltal, hogy hogyan viszonyulunk a Szentírás ilyen verseihez. Isten nem arra figyel, hogy vajon megértünk-e minden igét, de azt nézi, hogy becsületes módon foglalkozunk-e Isten igéjével. Az Úr azt mondja: „Erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet féli." (Ézsaiás 66:2).

Ha egy nőtestvér még mindig kételkedik abban, amit a Szentírásnak ez az igeszakasza tanít, akkor gondoljon a következőre: nem jobb neki inkább többet megtenni, mint kevesebbet - különösen akkor, amikor az nem hátrányos reá nézve és nem kerül semmibe. Mit veszít azzal, ha befedi a fejét, amikor imádkozik vagy prófétál? Semmit. Gondoljon arra, hogy mit fog viszont nyerni a fejének befedése miatt, ha Krisztus ítélőszéke előtt nyilvánvalóvá fog válni számára, hogy ez valóban Isten parancsolata? Örülni fog, hogy már a földön örömöt okozott az Ő Urának, ellentétben azzal, amit más keresztyének tanítottak és gyakoroltak. Ezért minden asszony, aki bölcs be fogja fedni a fejét, amikor imádkozik és prófétál.

Mi következik mindebből? Hogyan gyakoroljuk ezt a gyülekezetünkben? Ne erőltessünk a (meggyőződése ellenére) egyetlen nőtestvért sem, hogy fedje be a fejét a gyülekezetünkben, mert ha azt kényszer hatására teszi, akkor az halott cselekedet lesz és Isten csak az engedelmes, jókedvű adakozót szereti (2 Korinthus 9:7). Nem fogjuk elítélni az ilyen nőtestvért egyáltalán, hanem azt feltételezzük róla, hogy nincs világossága erről a kérdésről. Ezzel együtt azonban, ha nem fedi be a fejét, akkor nem fogjuk megengedni neki, hogy nyilvánosan imádkozzon és prófétáljon a gyülekezetünkben, mert mi megértettük Isten parancsolatát, ahogyan ez az írás magyarázza. Mi hisszük azt is, hogy ezt így kell gyakorolni „Isten minden gyülekezetében" (1 Korinthus 11:16). Nem ítélünk el más gyülekezeteket azért, mert másként cselekednek ebben a kérdésben, vagy bármi más területen. Mi féljük Istent és vágyunk arra, hogy teljes egészében engedelmeskedjünk neki, még akkor is, ha néhány nőtestvér (vagy a férjeik) megsértődnek az ebben a kérdésben tanúsított álláspontunk miatt és ezért elhagyják a gyülekezetünket.

Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? " (János 7:17).

Akinek van füle hallja meg.

Ámen.

- § -

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com